• Úvod

Obecně závazná vyhláška č. 2013/02

O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Potštejn se na svém zasedání dne 11. prosince 2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Potštejn touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.[1]

Čl. 2

Poplatník

 1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí [2]:
  1. fyzická osoba,
   1. která má v obci trvalý pobyt,
   2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
   3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
   4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
 2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. [3]

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
 2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
 3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.
 4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
 5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. [4]
 6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

 Čl. 4

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:
  1. z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
  2. z částky 500,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 605.035,- Kč a byly rozúčtovány takto:
 3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. [6]

Čl. 5

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku (činí-li celková poplatková povinnost za domácnost více jak 1.000,- Kč je možno poplatek platit ve dvou stejných splátkách, první splátka nejpozději do 31. 5. a druhá splátka nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku).
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

 Čl. 6

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku se osvobozují níže uvedené osoby, při uplatnění nároku na osvobození předloží správci poplatku doklady prokazující nárok na osvobození:
  1. poplatník umístěný dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení nebo pobytovém zařízení sociálních služeb (nemocnice, LDN, domov důchodců apod.) po celou dobu jejich pobytu, pokud trval déle než 30 dnů
  2. poplatník mladší 18 let umístěný v zařízení sociálních služeb nebo v dětských domovech po celou dobu jejich pobytu v zařízení, pokud trvalo déle než 30 dnů
  3. poplatník umístěný ve vyšetřovací vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody po celou dobu umístění, pokud trvalo déle než 30 dnů
  4. poplatník s místem trvalého pobytu na ohlašovně, nebo jehož skutečný faktický pobyt není znám dobu delší 1 roku
  5. poplatník, který se po dobu celého roku zdržuje mimo obec Potštejn  
  6. třetí a další dítě (děti) v rodině, po dobu, kdy je (jsou) nezaopatřené, u dětí starších 15-ti let bude doloženo potvrzení o studiu

Čl. 7

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. [7]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. [8]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatkuu

 1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník. [9]
 2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich. [10]

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012, ze dne 13. prosince 2012.
 2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2014.

 

 

[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[8] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[9] § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 2013/01

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 6/2011.

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

Zastupitelstvo obce Potštejn se na svém zasedání dne 7. května 2013 usnesením číslo 14/423/13 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1.

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti.

Čl. 2.

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem   1. 1. 2014.

 

Obecně závazná vyhláška č.2012/04

Obecně závazná vyhláška č. 4 /2012  

Obec Potštejn na základě usnesení zastupitelstva ze dne 13.12.2012  podle § 29 odst. 1 písm o) bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [1] a ustanovením § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku:  

Stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob  

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

Článek 1  

Vyhláška stanoví podmínky požární bezpečnosti při zabezpečení akcí kulturních, sportovních, společenských, zábavných, politických, obchodních, náboženských a jiných obdobných akcí a shromáždění, kterých se zúčastňuje větší počet osob (dále jen "akce").  

Za plnění podmínek k zabezpečení požární ochrany při akcích odpovídá právnická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba nebo skupina osob včetně sdružení občanů, nebo jiný subjekt, který pořádá akci na území obce; též svolavatel [2] (dále jen "organizátor akce").

Článek 2  

Pro účely této vyhlášky se rozumí:  

 1. akcí s větším počtem osob (viz čl. 1 odst. 1) - akce, u které organizátor předpokládá účast více než  200 osob v budově [3] nebo více než 400 osob mimo budovu,
 2. stanovením podmínek požární bezpečnosti při akcích - souhrn opatření, kterými se stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany před zahájením akce, v jejím průběhu a při jejím ukončení,
 3. ukončením akce - ponechání místa konání akce v požárně nezávadném stavu včetně dodržení podmínek stanovených smlouvou podle čl. 3 odst. 2.  

ČÁST DRUHÁ

Stanovení podmínek požární bezpečnosti při pořádání akce  

Článek 3  

Před zahájením akce organizátor stanoví prokazatelným způsobem předpokládaný počet osob zúčastněných na akci (účastníci, účinkující, osoby podílející se na zabezpečení akce).  

V případě, že organizátor akce není vlastníkem prostoru (stavby, místa), kde se akce koná, kromě veřejného prostranství, musí být před započetím akce rozsah odpovědností stanoven smlouvou. [4] Není-li rozsah odpovědností stanoven, odpovídá za zabezpečení požární bezpečnosti při pořádání akcí organizátor.    

Organizátor akce prokazatelně stanoví rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany, včetně povinností a způsobu plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a osob účastnících se akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem. [5] Při stanovení podmínek požární bezpečnosti organizátor přihlíží zejména k stavebnímu provedení, místu konání akce, možnostem úniku osob a struktury účastníků akce (osoby s omezenou schopností pohybu a neschopné samostatného pohybu [6] apod.  

V případě opakovaného pořádání akcí na tomtéž místě za shodných podmínek, lze stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany pro určený počet akcí jednotně, přičemž před každou jednotlivou akcí musí být provedena kontrola dodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti podle odstavce 8 tohoto článku, včetně odstranění zjištěných závad.  

Organizátor akce zřizuje preventivní požární hlídku a pokud to vyžaduje povaha akce (např. rozlehlost místa konání, počet účastníků, možnosti úniku osob), zřizuje větší počet preventivních požárních hlídek. Preventivní požární hlídka je zpravidla složena z velitele a dvou členů. Podrobnosti o zřizování požární preventivní hlídky jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky.  

Organizátor akce zajišťuje odpovídající podmínky pro činnost preventivních požárních hlídek, dbá zejména o to, aby:  

 1. činnost v preventivní požární hlídce vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu, [7]
 2. byly vymezeny úkoly preventivní požární hlídky včetně určení stanoviště, přičemž úkoly musí být stanoveny tak, aby je bylo možné velitelem a členy preventivní požární hlídky obsáhnout a byly stanoveny vždy ke konkrétní fyzické osobě (některé podrobnosti k činnostem preventivních požárních hlídek jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky),
 3. byl stanoven a zabezpečen mezi velitelem a členy preventivní požární hlídky, v případě většího počtu preventivních požárních hlídek i mezi veliteli preventivních požárních hlídek, funkční způsob komunikace pro průběh akce k zajištění neodkladného předávání informací.  

Organizátor akce seznámí odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu se stanovenými opatřeními k zabezpečení požární ochrany:  

 1. účastníky akce (diváky, pozvané hosty apod.), např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky, programu či prezentace akce,
 2. účinkující (vystupující osoby a tělesa, osoby zajišťující jejich program a vystoupení, prodejce včetně všech osob zajišťujících pro ně technické zázemí, apod.), např. rozmístěním informačních a bezpečnostních tabulek a značení, upozorněním na omezení, které může být součástí pozvánky, programu či prezentace akce,
 3. osoby podílející se na zabezpečení akce (např. preventivní požární hlídky, pořadatelskou službu), provedením odborné přípravy, proškolením.  

Organizátor akce zajistí kontrolu plnění stanovených podmínek požární bezpečnosti pro akci před jejím zahájením (včetně přípravných činností), v průběhu a při ukončení akce; podrobnosti k zajištění kontroly jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této vyhlášky. V případě, že:  

 1. byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a tyto nebyly odstraněny - organizátor akci nezahájí,
 2. v průběhu akce nastane situace, která vyvolává bezprostřední nebezpečí vzniku požáru a k odstranění tohoto nebezpečí nestačí jiná opatření, organizátor akci přeruší, popřípadě ukončí; přerušení nebo ukončení akce organizátor akce zabezpečí i tehdy, jestliže by v případě vzniku požáru byly ohroženy nebo znemožněny únik a záchrana osob.  

 K vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce organizátor akce dále zajistí:  

 1. vymezení prostoru pro příjezd a umístění mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, a to vždy i v případě akce konané ve venkovním shromažďovacím prostoru; vyznačení zákazu parkování vozidel v místech, kde by bránila příjezdu mobilní požární techniky jednotek požární ochrany, východům z prostor (stavby), které mají sloužit k úniku osob nebo evakuaci, znemožnila použití odběrního místa požární vody,
 2. umístění atrakcí (např. pouťových), prodejních míst nebo stánků, ukázek služeb apod. tak, aby byl umožněn průjezd požární techniky, aby nedošlo k zastavení nebo omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany, které jsou potřebné k provedení zásahu, např. požární hydranty,
 3. rozmístění hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích [8] na vhodných a dobře přístupných místech.  

Pro případy, kdy účastník akce (fyzická osoba) nedbá podmínek této vyhlášky, pokynů organizátora, požární hlídky nebo členů pořadatelské služby týkající se požární bezpečnosti při akci, organizátor akce zabezpečí postup pro vyloučení takové fyzické osoby z účasti na akci. Tento postup stanoví před zahájením akce.  

Článek 4 

Při akcích, jejichž součástí (tj. součástí programu /produkce /představení) jsou efekty s otevřeným ohněm nebo obdobným možným zdrojem zapálení (žhavé částice, žhavé předměty apod.), musí být zajištěna opatření dle čl. 3 odst. 3, přičemž musí být brán zřetel i na úpravu hořlavých látek (např. scénických staveb, dekorací a textilií) ke snížení jejich hořlavosti. [9] 

Při akcích, jejichž součástí bude provádění některých činností, které by mohly představovat zvláštní rizika (např. pyrotechnické efekty, ohňostroje, plnění balónků plynem, elektrická nebo plynová zařízení a spotřebiče umístěné ve stáncích) musí být dodržovány požadavky zvláštních právních předpisů [10]; plnění balónků plyny, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavou nebo výbušnou směs (např. vodík, acetylén) je zakázáno.  

Je-li součástí akce konání ohňostroje, musí být nejméně 5 pracovních dnů před jejím zahájením tato skutečnost písemně oznámena na operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje [11], který může stanovit další podmínky pro tuto činnost nebo ji v odůvodněných případech (např. v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru) zakázat. Dále musí být informovány subjekty, jejichž práva mohou být konáním akce dotčena.

Článek 5

Účinkující a účastníci akce musí dodržovat povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně [12], této vyhlášky a řídit se pokyny organizátora akce vztahujícími se k zabezpečení požární ochrany, pokyny požární hlídky nebo členů pořadatelské služby, pokud se týkající požární bezpečnosti při akci.  

Účastníkům akce je zakázáno přinášet nebo použít při akci látky nebo předměty, které by mohly být použity jako zápalný prostředek (např. zápalná láhev).  

Při akci nesmí její účastníci manipulovat s prostředky, které mohou způsobit hoření a v jeho důsledku ohrožení života, zdraví a majetku. V případě použití běžných předmětů (např. zapalovač) si musí fyzická osoba počínat tak, aby nedošlo k požáru [13].

ČÁST TŘETÍ

Sankce

Článek 6

Poruší-li organizátor akce jako právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta podle zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poruší-li organizátor akce jako fyzická osoba podmínky stanovené touto vyhláškou, může mu být uložena pokuta podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST ČTVRTÁ

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 7

U akcí uvedených v příloze č. 3 této vyhlášky je organizátor akce povinen předložit obci Potštejn, zprávu o zajištění podmínek požární bezpečnosti. Zprávu předkládá nejméně 10 pracovních dnů před zahájením přípravných prací [14] v předpokládaném místě konání akce.  

Obec Potštejn může rozhodnout o vyslovení nesouhlasu s konáním akce, není-li prokázáno zabezpečení podmínek požární ochrany stanovených předpisy o požární ochraně a touto vyhláškou. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

Prokazatelnost plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně a dodržování podmínek požární bezpečnosti stanovených touto vyhláškou a na jejím základě zabezpečuje organizátor akce.  

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne: 1.1.2013

Přílohy:  

Příloha č. 1 k vyhlášce obce č.4 /2012, - Některé podrobnosti, které uplatní organizátor akce při zřizování preventivní požární hlídky a stanovení jejich úkolů  

Příloha č. 2 k vyhlášce obce č.4 /2012, - Podrobnosti k provádění kontrol podle čl. 3 odst. 8 této vyhlášky  

Příloha č. 3 k vyhlášce obce č.4 /2012, - Vymezení akcí, u kterých musí být předložena zpráva o stanovení podmínek požární bezpečnosti podle čl. 7 odst. 1 této vyhlášky  

[1] § 29 odst. 1, písm. o), bod 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 9, písm. a) nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[2] např. zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
[3] Vyhláška č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
[4] § 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
[5] § 15 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
[6] § 2 odst.1, písm. b) vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
[7] § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 24 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
[8] § 2 odst. 1, případně dle § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
[9] § 2 odst. 4 písm. f) vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
[10] např. vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
[11] zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
[12] např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)  
[13] § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/19885 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  
[14] Přípravnými pracemi se rozumí jakékoli práce, jako je např. instalace či umístění zařízení pro danou akci, tj. co není/nebylo součástí prostoru/stavby.

Digitální povodňový plán

Digitální povodňový plán.
Snímání hladiny Divoké Orlice.
Neveřejný přístup.

TOP

Nejčtenější články